به اطلاع همکاران، اساتید و دانشجویان می رساند
کلیه کلاس های حضوری و مجازی در روز “پنج شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۱” ساعت ۸ صبح با یک ساعت تاخیر آغاز می گردد
همچنین فعالیت بخش اداری موسسه نیز با یک ساعت تاخیر و از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد


کلیه کلاس های حضوری و مجازی در روز “دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۵” ساعت ۸ الی ۱۰ صبح تشکیل نمی گردد
همچنین فعالیت بخش اداری موسسه نیز با دو ساعت تاخیر و از ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهد شد