برنامه فعالیت دفتر مشاوره روانشناسی
هر روز از ساعت ۱۵ الی ۱۷
روز مشاور / درمانگر زمینه تخصصی فعالیت
شنبه اقای کریمی تربیتی- فردی
یکشنبه خانم ایزدی پیش از ازدواج -زوج درمانی
دوشنبه خانم بدیهی زراعتی فردی زوج درمانی
سه شنبه خانم گیلان دوست فردی
آقای تاخیره تحصیلی روانکاوی
چهار شنبه خانم جمه بزرگ خانواده زوج درمانی
خانم معصومی روان سنجی
یکشنبه آقای پیمبری پیش از ازدواج – خانواده