اطلاعیه های عدم برگزاری کلاس ها در نیمسال دوم ۱۴۰۰

به اطلاع می رساند
با توجه آلودگی هوای ناشی از گرد و غبار، کلیه کلاس های درسی امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ به صورت مجازی برگزار خواهد شد

ردیفنام استادعنوان درستاریخ و ساعت عدم برگزاری کلاستاریخ و ساعت درج در سایت
۱زهره آراسته فردکلیه دروس سه شنبه سوم خرداد ماه سه شنبه سوم خرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰
۲علی اروجی جوکارکلیه دروس شنبه هفدهم لغایت پنج شنبه بیست و دوم اردی بهشت ماه شنبه هفدهم اردی بهشت ماه ساعت ۱۰:۰۰
۳نیره شکری نژادریاضیات دوشنبه پنجم اردی بهشت ماه دوشنبه پنجم اردی بهشت ماه ساعت ۱۰:۰۰
۴فاطمه محیطیکلیه دروس شنبه بیست و هفتم فروردین ماه جمعه بیست و ششم فروردین ماه ساعت ۱۶
۵بهجت عباسیکلیه دروس چهارشنبه بیست و چهارم فروردین ماهچهارشنبه بیست و چهارم فروردین ماه ساعت ۱۰:۰۰
۶فاطمه محیطیکلیه دروس شنبه بیستم فروردین ماه شنبه بیستم فروردین ماه ساعت۱۰:۰۰
۷علی اروجی جوکاراصول حسابداری چهاردهم اسفند ماه چهاردهم اسفند ماه ساعت ۱۳:۰۰
۸بهناز وهابیانزبان تخصصی هشتم اسفند ماه هشتم اسفند ماه ساعت ۰۹:۰۰
۹بهنام ورمزیارکلیه دروس بیست و سوم و بیست و چهارم بهمن ماه بیست و سوم بهمن ماه ساعت ۱۱:۰۰
۱۰ساره پور جهانکلیه دروس بیست و سوم و بیست و چهارم بهمن ماه بیست و سوم بهمن ماه ساعت ۱۱:۰۰