دریافت فرم تمدید سنوات

دریافت فرم حذف پزشکی

مراحل انتخاب استاد راهنما

دریافت فرم اشتغال به تحصیل

دریافت فرم مرخصی تحصیلی

دریافت فرم حذف نیمسال تحصیل

دریافت فرم انتخاب استاد راهنما

فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه

مراحل تصویب پیشنهاد پایان نامه

تاییدیه پروپوزال توسط استاد راهنما

دریافت فرم تعهد صندوق رفاه دانشجویی

زمان و تاریخ پیشنهادی دفاع از پایان نامه

فرم گزارش پیشرفت پایان نامه

فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تایید نگارش و ویرایش پایان نامه پس از دفاع

دریافت فرم تاییدیه پایان نامه توسط استاد راهنما جهت ارائه به کمیسیون موارد خاص

نحوه تهیه و اصول نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

نحوه تهیه و اصول نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بازرگانی