نام خانوادگی :  آقاي ذوقي احسان

حوزه فعالیت :  حراست

شماره تلفن داخلی :  122
 

نام خانوادگی :  آقاي رضوي همداني

حوزه فعالیت :  مدير مالي

شماره تلفن داخلی :  125
 

نام خانوادگی :  آقاي قوزاني

حوزه فعالیت :  بايگاني

شماره تلفن داخلی :  121
 

نام خانوادگی :  آقاي مشهوري

حوزه فعالیت :  امور رايانه

شماره تلفن داخلی :  130
 

نام خانوادگی :  خانم جباري

حوزه فعالیت :  کارشناس آموزش

شماره تلفن داخلی :  117
 

نام خانوادگی :  خانم چراغي

حوزه فعالیت :  کارشناس آموزش

شماره تلفن داخلی :  117
 

نام خانوادگی :  خانم سلماني

حوزه فعالیت :  کارشناسي حوزه رياست

شماره تلفن داخلی :  112
 

نام خانوادگی :  خانم غلامي منظور

حوزه فعالیت :  کارشناس آموزش

شماره تلفن داخلی :  115
 

نام خانوادگی :  خانم مرادخاني

حوزه فعالیت :  کارشناس آموزش

شماره تلفن داخلی :  116
 کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی گنجنامه می باشد.