شرح وظایف معاونت اداری و مالی

– همکاری با رییس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.

– رسیدگی به هدف‌های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش‌های کار در واحدهای مختلف.

– ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهارنظر در خصوص رفع مشکلات موجود.


– نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی و حقوقی دانشگاه.

– اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه.

– شرکت در شوراها، کمیسیون‌ها، جلسات و اظهار‌نظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه.


– نظارت، همکاری و اظهار‌نظر در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات و مراجع ذی‌ربط.

– تهیه و اجرای طرح‌های رفاهی کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه.

– انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط با هماهنگی مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت.


– انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط با هماهنگی مدیریت برنامه، بودجه و توسعه مدیریت.

– بررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به استخدامی اعضای هیئت‌ علمی به مراجع ذی‌صلاح.

– همکاری با دیگر معاونت‌ها و واحدهای مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی و دانشجویی آن.

– نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی دانشگاه با همکاری واحد حراست دانشگاه.