شناسه جهت ورود به سامانه آموزش

نام کاربری همان شماره دانشجویی و رمز عبور شماره شناسنامه می باشد: 

شماره دانشجویی :۹۷۱۲۳۴۵۶۷
شماره شناسنامه :۱۲۳۴۵۶


شناسه جهت ورود به سامانه جامع کلاس های آنلاین

نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور شماره دانشجویی می باشد: 

شماره دانشجویی :۹۷۱۲۳۴۵۶۷
شماره شناسنامه :۹۷۱۲۳۴۵۶