رشته های مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته


کاردانی پیوسته گرافیک

کاردانی پیوسته مکانیسین ماشین های کشاورزی

کاردانی پیوسته مدیریت خانواده 

کاردانی پیوسته امور اداری

کاردانی پیوسته نقشه برداری

کاردانی پیوسته نقشه­ کشی معماری- معماری

کاردانی پیوسته نقشه­ کشی طراحی صنعتی

کاردانی پیوسته کامپیوتر

کاردانی پیوسته حسابداری

کاردانی ناپیوسته بیمه

کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کاردانی ناپیوسته مدیریت هتلداری 


رشته های مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته


کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی پیوسته روانشناسی

کارشناسی پیوسته حسابداری

کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی


رشته های مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته


کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

با کلیک روی رشته مورد نظر می توانید چارت دروس را دانلود نمایید