اطلاعیه های عدم برگزاری کلاس ها ی مجازی در نیمسال دوم ۱۳۹۹

ردیفنام استادعنوان درستاریخ و ساعت عدم برگزاری کلاستاریخ و ساعت درج در سایت
۱مهدی سمیعی یگانهکلیه دروسبیست و ششم فروردین ماهبیست و ششم فروردین ماه ساعت ۱۰:۰۰
۲فاطمه خاتم سازکاربرد کامپیوترنوزدهم اسفند ماه ساعت ۱۶نوزدهم اسفند ماه ساعت ۱۱
۳کاظم نیازیانقلاب اسلامی ایرانچهاردهم اسفند ماه ساعت ۱۴چهاردهم اسفند ماه ساعت ۱۲:۰۰
۴ساره پور جهانسیستم های اطلاعاتی مدیریتیازدهم اسفند ماه ساعت ۱۴یازدهم اسفند ماه ساعت ۱۲:۰۰
۵رقیه بهشتی رادکلیه دروسیکم لغایت سوم اسفند ماهیکم اسفند ماه ساعت ۰۸:۰۰
۶امیر حسین یاوریکلیه دروسسوم و چهارم اسفند ماهیکم اسفند ماه ساعت ۰۸:۰۰