اطلاعیه های عدم برگزاری کلاس ها ی مجازی در نیمسال دوم ۱۳۹۹

ردیفنام استادعنوان درستاریخ عدم برگزاری کلاستاریخ درج در سایت
۱رقیه بهشتی رادکلیه دروسیکم لغایت سوم اسفند ماهیکم اسفند ماه
۲امیر حسین یاوریکلیه دروسسوم و چهارم اسفند ماهیکم اسفند ماه