اطلاعیه های عدم برگزاری کلاس ها ی مجازی در نیمسال اول ۱۴۰۰

ردیفنام استادعنوان درستاریخ و ساعت عدم برگزاری کلاستاریخ و ساعت درج در سایت
۱بهجت عباسیکلیه دروس یازدهم مهرماه دهم مهر ماه ساعت ۱۳:۰۰
۲بهناز وهابیانکلیه دروس بیست و هشتم شهریور ماهبیست و هشتم شهریور ماه ساعت ۰۸:۰۰